Wachtwoord Vernieuwen

Algemene voorwaarden

2 december 2020 door iwrksnl

VakantieindeVoerstreek.be is in beheer van i-Works te Eijsden.

De persoon/het bedrijf dat gebruikt maakt of gaat maken van een product of dienst via bovenstaande website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden.

U als aanvrager/gebruiker van een product of dienst: Hierna te noemen: Opdrachtgever.
i-Works: Hierna te noemen: Leverancier

 1. Alle advertentievormen hebben een looptijd van de minimale
  duur van één jaar. Vóór afloop van de advertentieperiode bepaalt opdrachtgever zelf wel/niet verder te
  adverteren voor een volgende periode. Advertentieperiodes worden niet automatisch verlengd. De advertentiekosten worden door opdrachtgever in één keer voldaan aan het begin van de jaarlijkse looptijd.
  De looptijd van een advertentie start op de dag van aanvragen / overstappen, ongeacht of de opdrachtgever
  het product reeds actief in gebruik genomen heeft. Opzeggen van een advertentie is via de website mogelijk. U ontvangt in een dergelijk geval een digitale bevestiging van uw opzegging per email. De advertentievormen kennen geen opzegtermijn. Opdrachtgever kan op ieder moment binnen een lopende advertentieperiode van
  een jaar opzeggen voor een volgende periode van een jaar.
 2. Opdrachtgever is bekend met het internet en kent de mogelijkheden en beperkingen. Opdrachtgever
  verklaart het te gebruiken product of de dienst slechts te gebruiken waarvoor deze is bestemd en wat in de
  regel als ‘normaal gebruik’ kan worden aangeduid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade voortvloeiend
  uit het niet correct gebruiken van de dienst.
 3. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als gevolg van verlies, schade of diefstal
  van (digitale) gegevens alsmede het niet of niet juist, al dan niet tijdelijk, functioneren van het gebruikte
  product of de dienst. Leverancier kan geen enkele vorm van garantie geven betreffende het doel of het door
  opdrachtgever gestelde doel van het product of de dienst. Leverancier kan geen enkele vorm van garantie
  geven betreffende het bezoekersaantal van het product of de dienst.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van het product of de dienst, en draagt zorg voor juiste en
  volledige informatieverstrekking. Het plaatsen van onjuiste, misleidende, aanstootgevende, discriminerende,
  kwetsende en/of niet-eigen content (in woord of beeld) is niet toegestaan. Leverancier behoudt het recht om
  op ieder moment en zonder voorafgaande melding delen of de gehele inhoud van de door opdrachtgever
  gebruikte teksten en/of foto’s binnen het product of de dienst te verwijderen. Leverancier behoudt het recht
  de advertentie op ieder willekeurig moment stop te zetten. In een dergelijk geval zal leverancier
  opdrachtgever op de hoogte stellen. In geen van deze gevallen kan opdrachtgever aanspraak maken op
  schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 5. Leverancier behoudt het recht om tijdelijk de toegang tot zijn diensten stop te zetten voor onderhoud en / of
  verbeteringen zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
  Leverancier zal te allen tijde opdrachtgever van te voren op de hoogte proberen te stellen wanneer dit zich
  voordoet.
 6. De genoemde prijzen zijn incl. BTW per jaar te voldoen. Leverancier kan op ieder moment de prijzen van de
  aangeboden producten aanpassen en doorvoeren. Opdrachtgever zal te allen tijde op de hoogte worden
  gesteld van een relevante prijsaanpassing.
 7. Opdrachtgever is tijdens de advertentieperiode verplicht iedere wijziging in adres of email adres door te
  geven aan leverancier en/of deze gegevens zelf actueel te houden via het administratiesysteem. Het email
  adres van opdrachtgever zal worden gebruikt voor facturatie en zal geldig moeten zijn.
 8. Leverancier behoud het recht de opdrachtgever, periodiek, middels een mailing per email of post te
  informeren over acties een aanbiedingen